Hva er trådløs tilkobling i høreapparater? | Hør igjen Amerika (2023)

Hva er trådløs tilkobling i høreapparater? | Hør igjen Amerika (1)

28. oktober 2021|Av: admin |Kategori:Høreapparat

Nesten hvert år legger produsenter til nye funksjoner til enhetene sine, og tar dem utover bare hjelpemidler og forvandler dem til ettertraktede objekter. Dagens moderne høreapparater tar i bruk trådløs tilkoblingsteknologi som er dominerende i smarttelefoner. Tilkobling tilbyr en rekke fordeler for brukere og ekstra verktøy også.

Trådløs tilkobling i høreapparater

Trådløs tilkobling i høreapparater er enhver teknologi som forenkler overføring av informasjon mellom høreapparatet og en tredjepartsenhet uten behov for ledninger. Det er flere forskjellige former for trådløs tilkobling tilgjengelig, diskutert nedenfor.

Wi-Fi

Mestmoderne høreapparaterkommer med Wi-Fi-tilkobling, lik smarttelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner. Dette lar brukere koble dem til Wi-Fi-nettverk i hjemmet og når de reiser. Wi-Fi er enkelt, praktisk og lar brukere streame lyd direkte fra internett.

blåtann

Noen høreapparater tilbyr ogsåproprietær Bluetooth-tilkobling– en dataoverføringsteknologi med kort rekkevidde som tilbyr høy båndbredde. Bluetooth tillater enhet-til-enhet-tilkobling, uten behov for noe mellomutstyr. I praksis betyr dette at brukere kan rute TV-signaler, mobiltelefonsamtaler og fasttelefonanrop direkte til enhetene sine.

Tidligere krevde høreapparater at brukere tok på seg et Bluetooth-tilbehør – en liten enhet som vanligvis bæres rundt halsen som sendte Bluetooth-signalet til høreapparatene. De siste årene har imidlertid teknologiutviklingen gjort at de nødvendige komponentene er innebygd i selve enhetene. . Innkommende signaler går stille gjennom luften og treffer mottakeren, blir konvertert til elektriske signaler som deretter driver den innebygde høyttaleren, og produserer hørbare lyder.

FM- og DM-systemer

Frekvensmodulasjon og digital modulering overfører lyder fra eksterne mikrofoner direkte til en mottaker på et høreapparat. Fordi lydinformasjon beveger seg i form av radiobølger, får det til å se ut for brukeren at høyttaleren står rett ved siden av dem, ikke på tvers av rommet. Dette bidrar til å forbedre klarheten og fjerne irriterende uklarheter og forsinkelser som noen ganger kan oppstå.

Telespoler

Telespoler og såkalte høresløyfer er en annen form for trådløs tilkoblingsteknologi som finnes på høreapparater. Telespoler er nyttige fordi de hjelper brukere med å segmentere innkommende lyder. Når høreapparatet er i int-coil-modus, vil det bare produsere lyder som overføres til det det elektromagnetiske feltet.

For eksempel bruker mange høreapparatbrukere telespolene når de svarer på telefonen. Når de tar telefonen, bytter de høreapparatet til t-spole-modus, stopper forsterkningen av vanlig omgivelsesstøy og prioriterer lyder som kommer fra samtalen. Som før oppdager telespolen disse lydene og konverterer dem deretter til elektriske signaler som sendes til høyttalerenheten for å generere lyder.

T-spoler brukes også i hørselslynger. Høreslynger er nyttige systemer på offentlige steder, som kirker eller teatre, som lar høreapparatbrukeren lytte til lyder som kommer direkte fra scenen, uten annen bakgrunnsstøy fra mengden.

Fordeler med trådløs tilkobling i høreapparater

Det er mange fordeler med trådløs tilkobling. Disse inkluderer:

  • Bedre lokalisering:Høreapparater bruker trådløs tilkobling for å kommunisere med tredjepartsenheter og hverandre. Faktisk gir muligheten til å raskt kommunisere med hverandre noen betydelige fordeler. For eksempel lar det høreapparater gi brukerne bedre lydlokalisering. Høreapparater etterligner i hovedsak hvordan ørene fungerer naturlig, og gir retningsbestemt lydinformasjon.
  • Bedre lydkvalitet:Omgivelsesstøy kan gjøre det vanskelig for høreapparatbrukere å oppdage lyder i enkelte situasjoner. Men her kan trådløs tilkobling hjelpe. Den omgår mikrofonen helt og sender lydinformasjon gjennom luften til en mottaker på enheten. Denne mottakeren konverterer deretter innkommende elektromagnetisk informasjon til elektriske signaler som sendes til høyttaleren. Resultatet er mye klarere lyd – spesielt nyttig når du svarer på telefonen, hører på TV eller er tilskuer på et offentlig arrangement.
  • Forbedret bekvemmelighet:Til slutt hjelper trådløs tilkobling til å gjøre livet til høreapparatbrukere mer praktisk. Med tilkoblingsteknologi er det lettere å holde kontakten med resten av verden. Høreapparater som kobles til internett åpner for mange muligheter og øker livskvaliteten dramatisk.

Oppsummert er trådløs tilkobling i høreapparater enhver teknologi som involverer overføring av informasjon ved hjelp av elektromagnetiske bølger. Det finnes mange forskjellige former for denne teknologien, hver med sine egne applikasjoner. Hvis du vil lære mer omhvilke høreapparatmodeller som passer for deg, vennligst kontakt Hear Again America helsepersonell ved å ringe oss i dag på (877) 905-9493. Vi ser frem til å snakke med deg.

Tagger:blåtann,egenskaper,teknologi

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 13/09/2023

Views: 6174

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.